Jean de Jérusalem : "Tajný protokol předpovědí"

 
Vidím a vím
 
 
Mé oči odkrývají na nebi budoucnost a jedním krokem se přemisťuji v čase. Nějaká ruka mne vede k tomu, co nevidíte a nevíte.
Tisíc let uplyne a Jerusalém nebude už městem Kristových křižáků. Písek pohřbí zdi našich hradů, zasype naše zbraně a naše kosti. Utlumí naše hlasy a naše prosby.
Křesťanští poutníci, kteří přijdou z daleka sem, do země našeho Práva a Víry, neodváží se přiblížit k Hrobu a Relikviím, leda v doprovodu Židovských rytířů, neb oni zde budou mít své Království i Chrám.
Pohanů zástupy nesčíslné se rozšíří po Zemi a víra jejich jak buben znít bude z konce světa na druhý.
Tisíc let uplyne a člověk ovládne hlubiny moří i nebes, jako hvězda na obloze. Získá energii slunce a bude se pokládat za Boha. Postaví na širé zemi tisíce Babylonských věží...
/.../
 
4
Až nastoupí rok 1000, který přijde po roce 1000,
hlad zkruší břicho tolika lidí
a zima zmodrá toliko rukou,
že budou toužit po jiném světě.
A prodavači iluzí nabídnou jim jed,
který zničí jejich tělo a shnije jejich duši.
A ti, kteří smíchali jed se svou krví,
jak divoké zvíře polapené do nástrahy,
budou krást, vymáhat peníze, vraždit
a život bude každodenní apokalypsou.
 
5
Až nastoupí rok 1000, který přijde po roce 1000,
Každý bude hledat jen požitek.
Muž zavrhne manželku, vícekrát se ožení,
žena půjde cestou hlubokou, vezme koho se jí zlíbí,
a porodí, aniž by dala dítěti jméno otce.
Žádný Učitel nepovede Dítě
a každý se bude cítit mezi ostatními sám.
Tradice bude ztracena, Zákon zapomenut,
tak jako by Slovo ani nebylo, člověk se stane zas divochem.
 
11
Až nastoupí rok 1000, který přijde po roce 1000,
člověk udělá ze všeho zboží.
Každá věc bude mít svou cenu,
strom, voda i zvíře.
Nic nebude zadarmo, vše na prodej.
Člověk nebude víc, než váha jeho těla
a dá se prodat jako materiál,
vezmou mu oko i srdce.
Nic nebude posvátné, ani život ani duše.
Jako dravci trhající zdechlinu,
pohádají se o pozůstatky i krev.
 
19
Až nastoupí rok 1000, který přijde po roce 1000,
objeví se tajný černý řád,
zákonem jeho bude nenávist a zbraní jeho jed.
Bude chtít stále více zlata a ovládne všechny země
a služebníci jeho budou spojeni krvavým polibkem.
Předpisy jeho přinesou strasti spravedlivým.
Mocní lidé se dají do jeho služeb.
Platit bude pouze zákon, který on skrytě nadiktoval.
I v kostele prodávat bude svůj jed
a svět bude kráčet s tímto škorpiónem v botě.
 
20
Až nastoupí rok 1000, který přijde po roce 1000,
mnozí lidé zůstanou s rukama složenýma
nebo půjdou nevědouce kam, oči prázdné,
neboť nebudou už mít polí, kde by zaseli,
nebudou mít kovadlinu, kde kouti kov.
Jako semeno, které nemá kde klíčit,
budou bloudit, poníženi, bez naděje,
nejmladší i nejstarší často bez domova.
Spásu lidé najdou jen ve válce,
a zabíjet se budou a nenávidět svůj život.
 
21
Až nastoupí rok 1000, který přijde po roce 1000,
nemoci vody, vzduchu a země
postihnou člověka a budou mu hrozit.
Ze strachu z budoucnosti,
člověk se pokusí obnovit co zničil a zachránit co zbylo,
ale bude už pozdě.
Poušť bude postupovat a voda stále hlouběji,
jindy přijde proudem a odnese vše jako potopa,
a druhý den bude chybět polím
a vzduch vysuší těla těch nejslabších.
 
25
Až nastoupí rok 1000, který přijde po roce 1000,
zvěř, kterou Noe zachránil, když ji vzal do své archy,
bude už transformovaná rukou člověka
a málokdo se bude starat o její utrpení.
Z každé rasy člověk udělá co se mu zachce
a nesčetné množství jich zničí.
Kým bude člověk, který mění zákony života
a z živého tvora si udělá modelářskou hlínu?
Bude rovný s Bohem či dítětem Ďábla?
 
 
Druhá část
 
31
Až uplyne rok 1000, který přijde po roce 1000,
Lidé konečně otevřou oči.
 
Nebudou už uzavřeni ve svých myšlenkách a ve svých městech,
uvidí a uslyší jeden druhého z konce světa na druhý.
Pochopí, že rána jednoho zraňuje druhého,
neboť lidé jsou jedno velké tělo,
každý tvoří jeho nepatrnou část
a společně tvoří jediné srdce.
Konečně bude jedna řeč pochopitelná všem
a zrodí se tak velké lidstvo.
 
32
Až uplyne rok 1000, který přijde po roce 1000,
Člověk dobude nebe,
vytvoří hvězdy na nesmírném tmavém moři.
Vypluje na zářící lodi
nový Odyseus, druh Slunce, na Nebeskou pouť.
 
33
Až uplyne rok 1000, který přijde po roce 1000,
lidé budou umět vnořit se do hlubin vod,
jejich tělo omládne jako ryba
a někteří vyletí výše než pták,
jak kámen, který nespadne.
Jejich duch bude otevřen, komunikovat budou
tak, že zachytí jakákoliv poselství,
o své sny se vzájemně podělí.
A žít budou dlouho, jak nejstarší z lidí,
ten, o kterém vypráví Písmo svaté.