Vše pro národ a stát!

 
 

U nás vše znamená vrátit se k tomu, čím jsme se po celá století bránili útisku těch, jimž jsme vždy byli protivným klínem v německém těle! Kdo nechce, abychom znovu upadli v starou porobu, horší a nebezpečnější, poněvadž už nejsme všichni vnitřně odolní tradiční vírou v zázračnou moc patriotismu, ten nesmí zavírati očí především, co nás ohrožuje! Ale, bohudíky, hrozivá skutečnost poučila už tak mnohé, a doufejme naučí všecky, že by opevněním Porýní začla nová fáze evropské i naší politiky, vyžadující, abychom byli připraveni a každou chvíli hotovi k obraně nejdražšího, co máme! Nyní jsme povinni ukázati, jsme-li opravdu schopni vybudovati svůj stát tak, aby dovedl odolati všem nebezpečím, vnitřním i vnějším! K tomuto novému — neklamme se: novému budování státu, rychlému a bezodkladnému, jsme povinni všichni, kteří náš stát opravdu chceme! Nebude u nás jarní, nadějné víry, nebudeme-li se konečně všichni říditi heslem: Vše pro národ a stát! Doufejme, že přece jen budeme ještě slaviti radostnější velikonoce!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věrni přední své povinnosti, národní solidaritě s jejím opravdovým bratrstvím a sociálním cítěním, budete mravně výše, než vyznavači hrubého materialismu třídního, a tím, že nikdy nezapomenete potřeb celého národa a státu, vysvobodíte oba z těžkého nebezpečí jednostranného vykořisťování. A odhodláním obětovati všechno na záchranu a posílení svobody a samostatnosti národa a státu stanete se hodnými těch, kteří bezpečnost zajetí vyměnili za nebezpečí smrti v novém boji nebo na šibenici, a kteří vám, doufám, zůstanou vždy pravými hrdiny našeho osvobození!

 

Všelidství se vším, co může míti velikého, nevyroste ze sebelákavějších filosofických rozjímání, nýbrž jen z ušlechtilého, sebevědomého vlastenectví národů, které jsou sice odhodlány obětovati všechno na uhájení vlastní svobody, ale netouží po cizím ani po utlačování a odnárodňování druhých, tedy z vlastenectví, jakým je a bylo vždycky naše a jež může tudíž býti nejen naší hrdostí a pýchou, nýbrž také vzorem jediné vážné cesty k živému, opravdovému všelidství i pro druhé!

 

Tomu, co náš národ v stoletém zápase obětavým vlastenectvím i svých nejmenších dokázal a co není mravně menší, než historie národů mocných se vším jejich bohatstvím politickým i kulturním, buďte věrni vy i ti, kteří přijdou po vás! Tím splníte nejlépe velkou úlohu našeho malého národa ve Slovanstvu i v lidstvu!

 

Karel Kramář první čs. Premiér