Istanbulská úmluva

 

(všimněte si, že v publikovaných informacích není ani zmínka o dětech. 

Jakoby se jich to vlastně netýkalo !)

 

 Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva) je mezinárodní smlouva Rady Evropy posuzující především všechny druhy násilí vůči ženám jako formu historicky a kulturně podmíněné diskriminace. Úmluva se zaměřuje na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů genderově podmíněného násilí. Úmluva také nově definuje některé trestné činy (například: mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, nebezpečné pronásledování (stalking), vynucený potrat a vynucenou sterilizaci) a požaduje po státech, aby je zavedly do svého trestního řádu. Dne 14. března 2012 jako první ratifikovalo úmluvu Turecko, ke kterému se k březnu 2017 připojilo dalších 21 států. V platnost vstoupila 1. srpna 2014.

Koho se úmluva týká?

Úmluva se vztahuje na ženy a dívky ze všech společenských vrstev, bez ohledu například na jejich věk, rasu, náboženství, sociální původ, migrační status či sexuální orientaci. Úmluva uznává, že existují skupiny žen a dívek, jež bývají často vystaveny většímu riziku násilí, a státy musí zajistit zohlednění jejich specifických potřeb. Úmluva rovněž apeluje na státy, aby stejná opatření vztáhly i na jiné možné oběti domácího násilí, například muže, děti či starší osoby.

 

Jakých skutků se úmluva týká?

Úmluva uvádí přehled závažných trestných činů. Trestní a jiný právní postih by měl být zajištěn u následujících skutků:

Fyzické týrání;

Psychické týrání;

Nebezpečné pronásledování (stalking);

Sexuální násilí, včetně znásilnění;

Sexuální obtěžování;

Vynucený sňatek;

Mrzačení ženského genitálu;

Vynucený potrat a vynucená sterilizace.

 

Tímto se dává jednoznačně najevo, že násilí vůči ženám a domácí násilí nejsou soukromou záležitostí. Naopak, pro zdůraznění obzvláště traumatizujícího dopadu trestných činů páchaných v rámci rodiny je možno pachateli uložit přísnější trest, jestliže je obětí manžel(ka), partner(ka) nebo jiný člen rodiny.

 

 

Přijetí úmluvy, Proces přijímání v ČR, Cíle úmluvy, Společenská diskuse zde: 

cs.wikipedia.org/wiki/Úmluva_Rady_Evropy_o_prevenci_a_potírání_násilí_vůči_ženám_a_domácího_násilí

 

DOKUMENT: Zajímá vás, co se píše v Istanbulské úmluvě? Přečtěte si ji celou

www.lidovky.cz/domov/dokument-zajima-vas-co-se-pise-v-istanbulske-umluve-prectete-si-ji-celou.A181022_180135_ln_zahranici_tn

 

Ratifikace Istanbulské úmluvy je dále nepřijatelná i proto, že:

a) ideologicky a politicky indoktrinuje děti již v předškolním věku

b) diskriminuje rodiče, a to jak ženy-matky, tak otce-muže tím, že jim omezuje právo na výchovu svého dítěte

c) diskriminuje muže ještě před tím, než je prokázána jejich vina ze spáchání násilí na ženěd) zásadně zasahuje do azylové politiky

d) a zavádí kontrolní mechanismus správného provádění smlouvy, tedy implementace genderového mainstreamingu do naší legislativy, kontrolním orgánem GREVIO

 

 

Články:

Anulování ratifikace Istanbulské smlouvy

krusnohorec.webnode.cz/news/anulovani-ratifikace-istanbulske-smlouvy/

 

Istanbulská úmluva – základ pro genderové kvóty na rozhodovací pozice

csr.mojehrdost.cz/2019/01/14/istanbulska-umluva-zaklad-pro-genderove-kvoty-na-rozhodovaci-pozice/

 

Hannover zavádí povinně genderově neutrální jazyk

csr.mojehrdost.cz/2019/01/23/hannover-zavadi-povinne-genderove-neutralni-jazyk-01/

 

 

Audio:

Istanbulská úmluva

svobodne-radio.cz/2018-03-02-studio-beta-istanbulska-umluva/

 

Z.Chytra_J.Černohorský_Istambulská úmluva

www.svobodny-vysilac.cz/2019-01-30-streda-debaty-je-treba_z-chytra_j-cernohorsky_istambulska-umluva/

 

 

Video:

Istambul umluva

www.youtube.com/watch?v=74rBKTdz0-Q&list=UUk6_3K_ATiciwgeW3m8Iamw&index=31

 

Istanbulská úmluva - dokument, který budí vášně.

www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=N0h2_89WoGU

 

Istanbulská úmluva Genderový mainstreaming

www.youtube.com/watch?v=o2JVwM4u16o

 

Istanbulská úmluva zásah do práv dětí a rodičů

www.youtube.com/watch?v=1iZv8oo9uOg

 

Istanbulská úmluva III.díl - Indoktrinace genderovým mainstreamingem dětí a mládeže

Istanbulská úmluva politicky a ideologicky útočí na hlavně na děti. Ratifikací této úmluvy vzniká státu povinnost zavést genderovou ideologii na všechny stupně formálního i neformálního vzdělávání.

www.youtube.com/watch?v=YE-yLeHDDwo&feature=youtu.be

 

PRÁVNÍ důsledky Istanbulské úmluvy

www.youtube.com/watch?v=GDiQuxwWATI&feature=share

 

Globalni kompakt Istambul umluva_přednáška

www.youtube.com/watch?v=Bu-qnpG-mkU&list=UUk6_3K_ATiciwgeW3m8Iamw&index=26