Anulování ratifikace Istanbulské smlouvy

08.04.2016 23:05

Toto těm ,,Šmejdům“ prostě NESMÍ projít!!!

 

 

 

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Byzantský katolický

 patriarchát

 kontaktní email: byzcathpatriarchate@gmail.com

https://vkpatriarhat.org.ua/cz

 Premiérovi ČR B. Sobotkovi

 Vládě ČR

 

Anulování ratifikace Istanbulské smlouvy

 

Vážený pane premiére, vážení členové české vlády,

 Byzantský katolický patriarchát tímto podává otevřený protest proti ratifikaci Istanbulské smlouvy Rady Evropy. Pod pozitivními pojmy zavádí sebevražedný systém s cílem duchovní, morální a nakonec i fyzické genocidy českého národa.

 Rada Evropy pokládá za násilí každou formu výchovy a odnímá za ni děti rodičům. Cílem je zavést mechanismus na kradení dětí z každé rodiny, proti kterému není ve vlastním státě odvolání. K tomu zavádí nový mechanismus pod názvem GREVIO, de facto novodobé gestapo na rodiny a děti! Děti jsou pak dávány tzv. profesionálům v péči o děti, což jsou homosexuálové, transsexuálové, pedofilové, sadomasochisti... Nejtěžší zločiny na dětech páchané těmito devianty už RE nenazývá násilím, naopak jejich zločiny kryje. Medializace je pod trestem vězení zakázána. Jen v Norsku ročně 59 z ukradených dětí páchá sebevraždu.

 Nadnárodní organizace bude diktátorsky vykonávat svou vládu k tyranizování občanů a k zničení národa. Jde o ztrátu suverenity!

 V zájmu českých občanů vás důrazně žádáme o anulování ratifikace této autogenocidní smlouvy.

 

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 + Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

 Biskupové sekretáři

https://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

 12. 2. 2016

 Příloha: Výzva českým biskupům z 12. 2. 2016

 Kard. Dominik Duka, ordinář pražské diecéze

 Biskup František Radkovský, ordinář plzeňské diecéze

 Biskup Vlastimil Kročil, ordinář českobudějovické diecéze

 Biskup Jan Vokál, ordinář královehradecké diecéze

 Biskup Jan Baxant, ordinář litoměřické diecéze

 Biskup Vojtěch Cikrle, ordinář brněnské diecéze

 Arcibiskup Jan Graubner, ordinář olomoucké arcidiecéze

 Biskup František Lobkowicz, ordinář ostravsko-opavské diecéze

 Výzva českým biskupům k otázce gender ideologie

 Vážený otče biskupe,

 obrací se na Tebe Byzantský katolický patriarchát v záležitosti tzv. gender ideologie.

 Citace z masmédií: „České děti budou ve školách vyučovány gender ideologii. Půdu k tomu připravilo přijetí tzv. Istanbulské smlouvy – Smlouva Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a

 domácímu násilí a o boji proti němu. O její ratifikaci tyto dny rozhodla česká vláda pod vedením premiéra Sobotky. Jde rovněž o „odstranění předsudků, zvyků, tradicí a všech ostatních zvyklostí, které jsou založeny na stereotypních rolích žen a mužů“ (čl. 12 ods. 1), „začlenění na všechny stupně vzdělání studijní materiály týkající se problematiky … gender podmíněného násilí, nestereotypních gender rolí“. (čl. 14 ods. 1)

 V dokumentu se uvádí, že jde o odstranění tzv. domácího násilí; proto je třeba vědět, že gender je nerozlučně spojen se zločinnou juvenilní justicí. K realizaci v ČR byl určen kontrolní mechanismus, „skupina expertů – GREVIO“. Má kompetence podobné sociálním službám v systému juvenilní justice, která se může např. ve Finsku vloupat do domů a bez soudu a na bázi tzv. „prevence“ krást děti z jakékoliv rodiny. Následkem těchto pirátských akcí jsou dokonce rodinné sebevraždy! Podobně tato tzv. preventivní kontrola může být vykonávána nejen přímo v rodinách, ve školách, školkách, ale v podstatě všude s cílem kradení dětí. Tak je to v Norsku, Finsku a jinde, kde tyto zákony už fungují. Mezi tzv. adoptivními rodinami homosexuálů a sadomasochistů ukradené děti neustále kočují. Je přísný zákaz medializace rodinných tragedií, sebevražd a tyranizování dětí, ukradených sociálními službami. Fašisté rovněž nedovolili medializovat zvěrstva páchaná v koncentračních táborech. Dokonce ani blízké obyvatelstvo nic netušilo, co vlastně tyto tábory jsou.

 Ratifikací zločinného projektu česká vláda zavádí novodobé neofašistické mechanismy i v ČR. Jde o systém devastace a tyranie českých dětí a matek pod legislativní nálepkou prevence násilí na ženách! Jaké je větší násilí a tyranie pro ženu-matku než to, že jí seberou děti?

 Gender ideologie zavádí tzv. práva, podle kterých má dítě „právo“ si určit, zda je děvčetem nebo chlapcem. Rodiče mohou být kontrolním orgánem GREVIO trestáni odnětím dítěte například i za to, že dítě pravdivě řekne, kým skutečně je, a ne tím, co mu do hlavy naprogramovali gender ideologové. Školní osnovy na všech stupních vzdělání už budou programovat výuku a tréninky s cílem vtělovat tuto gender schizofrenii nejen do myšlení dětí a mladé generace, ale i do jejich způsobu jednání, aby tak byly vykořeněny tzv. zastaralé „stereotypy“. Za stereotypy je pokládáno například to, že žena zaujímá v rodině roli matky a muž roli otce. To už je podle genderu nedovolený stereotyp, který má za následek tzv. domácí násilí. V podstatě zdravá rodina, která na těchto tzv. stereotypech funguje, je už podle nové ideologie mimo zákon. Mechanismem GREVIO bude nucena, aby tyto stereotypy vykořenila, jinak jí budou děti odňaty. Pod rouškou tzv. odstranění domácího násilí bude zaváděno nejstrašnější násilí na matkách a dětech.

 Zahraniční zkušenost se systémem juvenilní justice například v Norsku a jejich teorie o tzv. domácím násilí a tzv. preventivní kontrole rodin ukazuje, že jde o systém abnormální zločinnosti vůči dětem a rodinám. Český prezident označil tento systém za „systém gangsterů“, kteří páchají nejstrašnější krutosti tím, že kradou děti z rodin a už je nevracejí. Současná česká vláda pod vedením premiéra Sobotky vnesla do českého zákonodárství legalizaci tohoto sebevražedného mechanismu pod pozitivními pojmy, jako by šlo o pouhé odstranění násilí vůči ženám. Podstata byla zamlčena, a to je zločin!

 Medializace zločinů novodobých sociálních služeb je v zahraničí kategoricky zakázaná a přesto případy, které vyšly na světlo, jsou děsivé. Tento systém v české společnosti za žádnou cenu nesmí začít fungovat! V Norsku ročně 59 dětí z těch, které byly ukradeny, páchá sebevraždu. Zároveň jde o abnormální násilí na ženách, které ze zoufalství nad krádeží milovaných dětí propadají alkoholu, narkotikům a páchají sebevraždy.

 Vážený otče biskupe, Ty jako pastýř diecéze, za kterou neseš před Bohem zodpovědnost, jsi v této situaci povinen reagovat. Když Ježíš mluví o dětech, říká: „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mě věří, tomu by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili do mořské hlubiny“ (Mt 18,6) a dále Ježíš mluví o posledním soudu a o těch, kteří budou zavrženi: „Amen pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili. A půjdou do věčných muk...“

Pokud nic dělat nebudeš, platí o Tobě Ježíšův výrok: „neučinili jste... a půjdou do věčných muk“ (Mt 25,46). Proto v dané situaci napiš osobně pastýřský list maličkým, to je těm, za které zodpovídáš jako pastýř své diecéze. Jasně je informuj o nebezpečí, ukaž, co by měli prakticky činit a vyzvi je:

 a) Ať každý věřící napíše protestní list premiérovi či konkrétnímu ministrovi.

 b) Ať se otcové a matky, dědové i babičky, ale i děti zúčastní masové manifestace v Praze, nejlépe na Václavském náměstí, s jasným požadavkem zrušení ratifikace zločinné smlouvy. Kéž je jim příkladem masová manifestace v Římě za ochranu dětí, které se zúčastnilo před několika dny 2 miliony občanů. Václavské náměstí musí být plné! Ty sám vezmi na sebe zodpovědnost za organizaci této

 manifestace. Ať se aspoň jednu sobotu v době postní věřící Tvé diecéze – i s Tebou – zúčastní této manifestace. Nečekej na nějaké rozhodnutí ČBK. Do soudného dne se nedočkáš.

Vezměte si příklad horlivosti z katolické církve na Ukrajině. Bohužel, nebyla aktivní pro Boží věci ani za záchranu dětí a morálních hodnot, ale vyvinula abnormálně velkou aktivitu a jedině díky ní byl realizován majdán. Zdůrazňujeme, že to nebylo v létě, ale v zimě a nebyla to pouze tříhodinová manifestace, jakou navrhujeme na Václaváku. Ukrajinské katolíky organizovaně vozili i ze vzdálenosti 600km speciálně objednanými autobusy, které biskupové a kněží za tímto účelem zabezpečili. Chrámy byly v Kyjevě dány k dispozici pro manifestanty, kteří zde spali a stravovali se. Jiní spali ve stanech, které jim katolíci rovněž zabezpečili. V Česku jde o to, aby církev zmobilizovala adekvátním způsobem Boží lid k tomu nejpodstatnějšímu – k záchraně rodin a dětí! Toto je pastýřská povinnost každého biskupa i každého kněze.

 c) Ty se, jako pastýř – biskup, veřejným dopisem obrať na vládu tak, jako to učinil Byzantský katolický patriarchát (https://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=33120), s požadavkem anulování ratifikace Istanbulské smlouvy. Navíc můžeš vyzvat k petici ve své diecézi a dodat ji ke svému dopisu premiérovi.

Řešit tuto otázku v rámci ČBK a zbavit se tak osobní zodpovědnosti je v dané situaci zločinný alibismus, protože tímto způsobem se nic nepohne. Uvědom si, že za diecézi zodpovídáš Ty, a ne nebiblická struktura ČBK.

 Buď dobrým pastýřem po vzoru Kristově, který je ochoten dát život za svěřené stádo. Nebuď námezdníkem!

 Modlí se za Tebe

 + Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 + Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

 Biskupové sekretáři

https://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 Dne 12.2.2016

 Kopie:

 Prezidentu České republiky M. Zemanovi

 Premiérovi a vládě České republiky

 Masmédiím

 

 

audio:

 

Nové závažné informace o NWO

 

https://svobodne-radio.cz/2016-04-04-studio-beta-exkluzivne-nove-zavazne-informace-o-nwo/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Istambulská úmluva

 
Tisková zpráva ze dne  8.2.2016
 
Vláda České republiky dnes schválila přistoupení k Istanbulské úmluvě, která se týká prevence a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Česká republika přitom byla jednou z posledních zemí EU, která zatím dohodu nepodepsala.
 
"Istanbulská úmluva zavazuje státy bojovat proti násilí na ženách a představuje právní rámec pro prevenci násilí na ženách, ochranu obětí a odsouzení agresorů. Doufám, že podpis úmluvy bude následovat i urychlená ratifikace a že tato opatření brzy přejdou do českého právního řádu," uvedla poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.
 
"K přistoupení k Úmluvě vyzývali státy opakovaně i poslanci Evropského parlamentu, naposledy minulý týden na plenárním zasedání ve Štrasburku. Jsem proto velmi ráda, že se Česká republika konečně rozhodla k této úmluvě přistoupit," doplnila poslankyně.
 
Úmluva je nejobsáhlejší mezinárodní smlouvou, která se snaží násilí na ženách řešit, a navrhuje k tomu i konkrétní kroky. Mimo jiné zavádí definice souvisejících trestných činů, například nucených sňatků, mrzačení ženských pohlavních orgánů, násilného přerušení těhotenství či násilné sterilizace, a požaduje jejich kriminalizaci.
 
 
 
 
Vláda podpořila Istanbulskou úmluvu, má potírat násilí na ženách
 
 
 
Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v pondělí schválil přistoupení k Istanbulské úmluvě, která se týká prevence a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Na Twitteru o tom informoval ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Česko je jednou z posledních zemí EU, která zatím dohodu neratifikovala.
 
 
 
 
 
Česká ženská lobby vítá rozhodnutí vlády přistoupit k Istanbulské úmluvě